Reklamačný poriadok

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia zásielku nepreberajte. v prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcon zápis-protokol o zistených vadách sposobených počas prepravy. Ak balík napriek viditelnému poškodeniu obalu  prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú uznané. Zodpovednosť za poškodenie v pribehu prepravy nesie prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po prešetrení a uzavretí škodovej udaloťi s prepravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

 

Vybavovanie reklamácie sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom. Podľa občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky.

1. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

 

 

 

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a ma obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu bloku, popis závady a kontaktné údaje  - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v norme základov hygienických štandartov.

 

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predavajúcemu hradí kupujúci.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávvnenej reklamácie hradí predávajúci.

 

V prípade, že dojde k vade výrobku v  záručnej dobe, má zakazník právo na odstranenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým výrobkom, alebo ak si bude zakazník želať výrobok inéhon typu, pričom dojde k doplateniu, alebo vrátenie cenového rozdielu. V prípailde, že bude vada tovaru neodstranitelná a predávajúci nebude mat k dispozií nový výrobok, zákazník si nebude želať podobný výrobok vráti sa zákazníkovi plná cena ktorú za tovar zaplatil vrátane poštovného a balného najneskor do 15 dní  od vzniku nároku.

 

Záruka sa nevsťahuje na poškodenie vzniknuté:

-prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením

-znečistením tovaru alebo jeho časťi v dosledku zanedbania údržby

-použivaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa

-vonkajšími vplyvmi, napr.pádom alebo nárazom

-zásahom do tovaru neoprávnenou osobou(neodborné opravy alebo úpravy)-pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu

-mechanickým poškodením-roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neumerným fyzickým zaobchadzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

 

Záruka sa tiež nevsťahuj na škody vzniknuté v dosledku živelnej udalosťi, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený spat kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamácia tovaru vybavuje predavajúci bez zbytočného odlkadu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklmácie.Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

O výsledku posúdenia reklamácie bude kupujúci informovaný neodkladne po rozhodnutí o oprávnenosťi reklamácie. Doporučenou poštou mu bude doručený protokol o reklamácií. Náklady s týmto spojené znáša predávajúci.

 

Priebežne sa možte informovať o stave Vašej reklamácie na telefónom čísle 0907410441 cez pracovné dni od 10:00 do 17:00 hod. alebo prostredníctvom mailu fashionbykidstrnava@gmail.sk . Kontaktnou osobou je p.Adamcová

 

Reklamovaný tovar je potrebné poslať na adresu prevádzky spoločnosti spolu s blokom, alebo jeho kópiou a vypísaným reklamačným formulárom, ktorý je pribalený ku každej objednávke

 

FASHION BY KIDS

Trojičné námestie 10

917 01 TRNAVA

Tento e-shop je certifikovaný.

Prihlásenie