Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

                  MINIOO

Obchodné meno: Top Car Slovakia s.r.o.
Adresa: Ľ. Podjavorinskej 26
917 01 Trnava
IČO: 46144153
DIČ: 2023247578
IČ DPH: SK2023247578
Zápis v registri Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel Sro, vo vložke číslo 27326/T.

IBAN: č.ú.:SK62 0200 0000 0037 9214 5155
Telefón: 0907 410 441
E-mail: fashionbykidstrnava@gmail.com
Zodpovedný vedúci: Róbert Osvald

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop
Prevádzková doba (dostupnosť na tel. linke / e-maily): Pondelok až Piatok od 9.00 do 18:00

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v

Trnave pre Trnavský kraj
Pekárska 23
91701 TRNAVA
033/3212521
e-mail: tt@soi.sk

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Článok I.
Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Top Car Slovakia s.r.o., so sídlom Ľ.
Podjavorinskej 26, 917 01, Trnava.
2. Predávajúcim je Top Car Slovakia s.r.o., so sídlom Ľ. Podjavorinskej 26, 917 01, Trnava.
3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.fashionbykids.sk  je Top Car
Slovakia s.r.o., so sídlom Ľ. Podjavorinskej 26, 917 01, Trnava.
4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril záväznú
objednávku. Pre účely zákona, najmä zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie
fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý
umožňuje objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického
zariadenia.
6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je
možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie nulová).

7. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu,
e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že
predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.
8. Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom
elektronických zariadení na diaľku a nejedná sa o vzťah medzi poskytovateľom služieb
informačnej spoločnosti a príjemcom služieb informačnej spoločnosti sa tieto všeobecné
obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym
predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ medzi nimi nebolo dohodnuté inak.

Článok II.
Cena

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné vrátane 20 % DPH.
2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.
Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo
služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho
odoslania predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť
požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar
alebo služby.
2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka
sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej
zmluvy s predávajúcim.
3. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný
informačný e-mail o tom, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka
kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 4. tohto
článku.
4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné
meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim
ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany
predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu
kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na mobilné telefónne číslo kupujúceho,
ktoré kupujúci uviedol v jeho objednávke s informáciou v akom rozsahu je akceptácia
objednávky kupujúceho nesporná. Elektronická správa predávajúceho, ktorou sa
objednávku kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zreteľne
neakceptuje je odmietnutie objednávky kupujúceho.
5. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie
objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába,
nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak
závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej
moci, môže predávajúci objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež
má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol
nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-
mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa. Ak kupujúci zaplatil
preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátiť do 14 dní.

Článok IV.
Platobné podmienky

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
b. platba pri osobnom prevzatí na predajni

c. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí
peňažných prostriedkov na náš účet,
d. platbu na základe darčekového poukazu.
2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže
kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných
prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu
darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.
3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných
obchodných podmienok.
4. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
a. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
b. zľavu za opakovaný nákup,
c. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
5. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.


Článok V.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak
sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom,
informujeme o tom kupujúceho s možnosťou čiastočných dodávok.
4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné
dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
a. Slovenskej pošty, a.s.,
b. osobne na zvolenej prevádzke v objednávke,
c. vlastnou dopravou predávajúceho

Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom
platobných brán si za dopravné účtujeme:
a. pri doprave Slovenskou poštou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii
z nášho skladu – 4,00 €

2. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):
a. pri doprave Slovenskou poštou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii
z nášho skladu - 4,00 €

3. Vyššie uvedené poplatky platia pre dopravu na územie SR.
4. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie
uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
5. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť
objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu
nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane
v objednávke.

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od
predávajúceho alebo dopravcu.

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej
zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických
požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Článok IX. 

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len ako „Zákon") podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od
kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil
informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3
Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť
od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy
osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu
predávajúceho počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú
prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch,
prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom
nosiči. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť
osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr.
originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená
spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).
Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar
zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť
nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy , v ktorom je potrebné vyplniť
minimálne údaje s označením „*" – hviezdičkou.
(http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie od zmluvy.pdf).
3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá.
4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na
dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne
vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy,
avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže
zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v
§7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho
používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
2. Kupujúci je povinný:
a. prevziať objednaný tovar,
b. zaplatiť za prevzatý tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
3. Predávajúci je povinný:
a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
b. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru
ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej
podobe slovenského jazyka.

Článok XI.
Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej
prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym
orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej
zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným
osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci
zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným
údajom.
4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21
Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše
údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje
ak sú neaktuálne,
d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte
záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade
ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
g) právo na prenosnosť osobných údajov,
h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko,
adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú
spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú
uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky
dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia
skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
6. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite
prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú
textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie
návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám
dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený
záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google
a podobne.
7. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo
v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies
nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového
marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
9. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová
adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím
stranám.
10. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním
osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom
odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie

užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať
na účely e-mailového marketingu.

Článok XII.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka),
v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a
zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade
zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním
kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je
kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
2. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné
náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením,
expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s
realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo
len z časti.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky
a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade
zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý
proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli
platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej
stránke predávajúceho.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné
podmienky.
3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj
reklamačné podmienky.
4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu
nakupujbezpecne.sk
5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle
spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim, ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-
shopu.
6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť
sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie
zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle
§ 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho
sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s
prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia ( www.soi.sk ) alebo iná
príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia
sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
(http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-
spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-
sporov), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov
alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na
podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov
on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Informácie o poplatkoch

za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho
riešenia sporov.
7. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich
neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení
predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z.,
Zákona č. 18/2018 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
8. V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky
uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
9. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú
platnosť a účinnosť 25. mája 2018.

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)
neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je
vlastníctvom spotrebiteľa.
2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa
poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa
v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných
podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný,
záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle
ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa
nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.
3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo
od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.
4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po
zistení vady.
5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený
v návode na používanie,
c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,
chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa
návodu,
d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi
alebo iným porušením záručných podmienok.

6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho
časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už
z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť
obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby
alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.
8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na
dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby
počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene,

prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe
(faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený  Reklamačný formulár spolu
s dokladom o kúpe. ( http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf ).
Reklamáciu je vhodné zaslať písomne (poštou) alebo osobne.
9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení
reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej
doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez
zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie
o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do
3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje
zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie.
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď,
v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie
však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej
lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu
vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola
bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez
zbytočného odkladu,
b. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada
týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú
neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
c. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec,
ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
d. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má
kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma
kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre
opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne
užívať,
e. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
veci.

12. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním
reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou
výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. O výsledku reklamačného
konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.
13. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je
potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť.
Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším
podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
14. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných
podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez
predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.
15. Kontakt Fashion by kids, Trojičné námestie 10, 917 01, Trnava,
fashionbykidstrnava@gmail.com.

 

Tento e-shop je certifikovaný.
Po.-Pia. 9:00-16:30 
So. 10:00-12:00 
Ne. zatvorené 
letné prázdniny -  júl/august- pondelok/piatok od 10:00 hod do 16:00 hod 
Predajna:
Fashion by kids - Minioo
Trojičné námestie 10 (pod DK) OPROTI OD JEDNOTA
91701
Trnava 

0907410441
fashionbykidstrnava@gmail.com

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

MINIOO používa cookies aby ste webstránku mohli plnohodnotne používať. Pokračovaním na našu webovú stránku súhlasíte s užívaním cookies. Viac na

https://www.minioo.sk/ochrana-osobnych-udajov